Avaleht Tervis Margus Kappel Terviselehele: Praeguse seisuga tunnen end hästi
Margus Kappel Terviselehele: Praeguse seisuga tunnen end hästi

Margus Kappel Terviselehele: Praeguse seisuga tunnen end hästi

Margus KappelTun­nus­ta­tud muu­si­ku­le, klahv­pil­li­män­gi­ja­le Mar­gus Kappelile on tä­na­vu­ne su­vi loo­min­gu­li­selt tem­po­kas. Ühe­na le­gen­daar­se an­samb­li Ruja pil­li­mees­test teeb ta kaa­sa sel­le muu­si­ka­kol­lek­tii­vi mee­nu­tu­seks kor­ral­da­tud kont­sert­tuu­ril, mil­le peal­kir­jaks on “Eile nä­gin ma Ees­ti­maad”. Ter­vi­se­le­he­le an­tud in­terv­juus oli Mar­gus Kappel oma vastutes konk­reet­ne ja ot­se­ko­he­ne, ko­ha­ta­ti iroo­ni­li­ne­gi. Usut­lu­ses avab muu­sik marguskappelikult ka oma suh­tu­mi­se ter­vis­li­kes­se elu­vii­si­des­se.

Mis­su­gu­sed on et­te­val­mis­tu­sed kont­sert­tuu­riks, kus esi­ne­te koos nel­ja ku­na­gi­se an­sam­bel Ruja liik­me­te­ga ja noo­re laul­ja Taa­vi Pe­ter­so­ni­ga, kes on sel­lel kont­ser­dil so­lis­tiks?

Tu­leb proo­ve te­ha ja nii liht­ne see on­gi.

Kas mõ­ne loo esi­ta­mi­sel või­vad emot­sioo­nid ol­la nii laes, et ve­re­õhk tõu­seb ja sü­da klop­pi­ma hak­kab?

Emot­sioo­ne tu­leb vaos hoi­da, siis on pin­ge suu­rem.

On esi­ne­mis­koh­ta­de seas ka neid, mis eri­ti hin­ge­ko­su­ta­valt mõ­ju­vad?

Me män­gi­me igal pool nii häs­ti kui os­ka­me.

Pal­ju on tä­na­ses Ees­ti ühis­kon­nas üld­se “rujalist maa­il­ma”, mi­da lau­lus on mä­le­ta­ta­vas­ti ni­me­ta­tud roos­te­va­baks?

Kuul­ge, see on roh­kem poee­ti­li­ne väl­jend.

Mil­list laa­di muu­si­kat kuu­la­te ise ja soo­vi­tak­si­te ka teis­tel kuu­la­ta siis, kui üks või tei­ne hai­gus on tu­ju pa­haks muut­nud?

Soo­vi­tan Caterina Valente plaa­ti “Die groβen Erfolge”.

Mi­da ar­va­te Ruja lu­gu­de hüp­no­ti­see­ri­vast mõ­just?

Mi­da­gi seal ik­ka on.

Kuu­lu­te põlv­kon­da, kus koo­lis ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­des täi­de­ti veel VTK nor­me. Kui­das nen­de­ga toi­me tu­li­te?

Lask­mi­ses kuld­märk.

Kui va­nalt hak­ka­si­te har­ju­ta­ma pil­li­män­gu?

Kla­ve­rit hak­ka­sin õp­pi­ma 5 aas­ta­selt.

Mil­lal küp­ses ot­sus ha­ka­ta pro­fes­sio­naal­seks muu­si­kuks?

15. juu­nil 1976.

Lõ­pe­ta­si­te Kon­ser­va­too­riu­mi 1980. aas­tal. Mis­su­gus­te õp­pe­aine­te õp­pi­mi­ne kõi­ge roh­kem füü­si­list ja vaim­set pin­get nõu­dis?

Tea­dus­lik kom­mu­nism! Sain kõr­gei­ma hin­de, ko­mis­jo­nil ja mi­nul oli vä­ga lõ­bus.

Mil­lest on saa­nud al­gu­se seos­ta­da muu­si­ku­te­ga, roh­kem kui mõ­ne tei­se elu­kut­se esin­da­ja­te­ga, al­ko­ho­li ja muid mõ­nu­aineid?

Ma ar­van, et po­lii­ti­kud joo­vad roh­kem, aga tol­ku on vä­hem.

Põ­hi­li­sed pil­lid, mi­da män­gi­te, on kla­ver ja ki­tarr. Kui eri­ne­vad on füü­si­li­sed har­ju­tu­sed, mi­da on ka­su­lik te­ha nen­del inst­ru­men­ti­del mu­sit­see­ri­mi­seks?

Mul­le meel­dib uju­da. Kui oled vee all, on lär­mi vahem, kõr­vad puh­ka­vad.

Kui olu­li­seks füü­si­list tree­nin­gut üld­se pea­te või on in­ten­siiv­sed proo­vid ja esi­ne­mi­sed ju­ba ise tree­nin­guks?

Ei meel­di jõu­saa­lid – ma ei ta­ha aeru­ta­da paa­dis, mis ku­hu­gi ei lii­gu. Pluss ge­niaal­ne muu­si­ka­va­lik, pu­has aju­trau­ma, lah­kud hai­ge­ma­na kui tu­lid.

Kas kontserdite ajal on suu­rem füü­si­li­ne ja vaim­ne koor­mus laul­ja­tel või pil­li­mees­tel?

Laul­ja­tel ik­ka, nad pea­vad auto­gram­me and­ma.

Kas meel­dib toi­tu val­mis­ta­da ja mil­list?

Meel­dib, võ­tan toi­du­te­ge­mist tõ­si­selt. Head ko­kad on Oli­ver ja Floyd.

Kes on need ini­me­sed, kel­le seas ol­les kõi­ge pa­re­mi­ni ener­giat ja po­si­tiiv­seid emot­sioo­ne am­mu­ta­te?

Head va­nad kol­lee­gid.

Kui olu­li­sel ko­hal teie tut­vus­ring­kon­nas on ars­tid?

Ars­ti­de selts­kond on meel­div. Kõik me ole­me su­re­li­kud.

Ole­te 58. aas­ta­ne. Mil­li­se­le ko­ha­le oma elus tõs­ta­te ter­vi­se vald­kon­na?

Prae­gu­se sei­su­ga tun­nen en­nast häs­ti.

Mil­li­ne on op­ti­mis­mi, sekptitsismi ja pes­si­mis­mi va­he­kord teie isik­su­ses ja on see lä­bi aega­de muu­tu­nud?

Vii­mas­te vaat­lus­te põh­jal on op­ti­mis­mi 73,55%, skep­tit­sis­mi 29,4% ja pes­si­mis­mi 36,8%.

Pe­re­kesk­ne ter­vis­lik har­ras­tus on …?

Saun.

Kui eri­ne­vad on eri­ne­va­te põlv­kon­da­de ini­mes­te aru­saa­mad hea­olust, õn­nest ja ka ter­vi­sest?

Po­le siin va­het mi­da­gi, vahem tööd ja roh­kem ra­ha.

Kui kont­sert­tuu­ri kõr­val tä­na­vu su­vel va­ba aega jääb, siis kui­das se­da ka­su­ta­te?

Ma­ga­mi­seks.

Mi­da soo­vik­si­te muu­si­ku ja ko­da­ni­ku­na te­ha sel­leks, et ühis­kond ja iga sel­le lii­ge ter­vem oleks?

Meil on liht­salt va­ja aega, ise­seis­vus­aega.

Usutles Jaan-Ivo Lukas
Allikas: Terviseleht

Kommentaarid